תצהיר , אימות חתימה של עורך דין

אנשים נדרשים להציג בפני מוסדות ממשלתיים וארגונים תצהיר או אימות חתימה בעניין זה או אחר.
התצהיר או אימות החתימה צריכים להיות בכתב לאחר שהבן אדם זוהה באמצעות תעודת זהות על ידי עורך הדין והוא הוזהר שעליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן.
ובנוכחות העורך דין הוא חתם על תצהיר / אימות חתימה ועורך הדין אישר בחתימת ידו ובחותמתו שהבן אדם חתם בפניו.

משרדו של עורך דין שחר גולדנברג נותן שירותים של אימות חתימה ועריכת תצהירים.

אימות חתימה עורך דין