עורך דין שחר גולדנברג הינו עורך דין פלילי המייצג עצורים הנמצאים במעצר ימים טרם הגשת כתב אישום ועצורים העצורים במעצר עד תום הליכים לאחר הגשת כתב אישום.

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 קובע כי " אין מעצר ועיכוב אלא בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת בו ".מעצר עד תום הליכים

הסמכות הענינית לדון במעצר כל עוד לא הוגש כתב אישום הינו לבית משפט השלום , כאשר לאחר הגשת כתב אישום הסמכות לדון במעצר תהיה לבית המשפט המוסמך לדון בכתב האישום.

מעצר ימים

על מנת לעצור בן אדם לפני הגשת כתב אישום על בית המשפט לבדוק שמתקיימות עילות מעצר וקיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:
1. קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

2. קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.

3. בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.

שופט לא יצווה על מעצר אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה שפגיעתם בחירותו של החשוד תהיה פחותה.

מעצר עד תום הליכים

על מנת לעצור אדם בן אדם לאחר הגשת כתב אישום  יש להגיש כנגד העצור כתב אישום ואז בית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום יכול להורות על מעצר של העצור/נאשם עד תום ההליכים המשפטיים , כאשר על בית המשפט להיווכח על סמך חומר הראיות שהוצג לו, כי נתקיים אחד מן התנאים הבאים:

1. קיים יסוד סביר ששחרור העצור/נאשם או  אי המעצר שלו יביא לידי שיבוש של הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת.

2. קיים יסוד סביר לחשש שהעצור/נאשם יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור,או את בטחון המדינה.

3.הואשם העצור/נאשם בכתב האישום בעבירה שהיא אחת מאלה :

א. עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם.
ב. עבירת בטחון.
ג. עבירה שהיא לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג–1973, לא כולל עבירה שנעברה לצורך שימוש בסם או החזקה בסם לשימוש עצמי.
ד. עבירה שנסיבותיה הן אלימות חמורה או אכזריות או שהיה שימוש בנשק קר או חם.
ה. עבירת אלימות בבן משפחה (אלמ"ב).

יש להחזיק עצור במקום שהוא באחריות משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר ושהשר לבטחון פנים קבע שהמקום ישמש למעצר אנשים.

ככל על עצורים להיות מוחזקים במקום נפרד מאסירים שעונשם כבר נגזר, עצור שלא  הוגש נגדו כתב אישום יהיה מוחזק בנפרד מעצורים שכן הוגש נגדם כתב אישום , ועצור שזהו מעצרו הראשון יוחזק בנפרד מעצורים שכבר היו עצורים בעבר או במאסר ,והכל בתנאי שמקום המעצר מאפשר זאת וכשטובת העצור או טובת החקירה מצריכים אחרת.

במסגרת מעצר ניתן לבקש מבית המשפט לשחרר את העצור למעצר בית , כאשר בית המשפט יכול לשחרר את העצור למעצר בית לאחר שהוא קובע תנאים שעל העצור לקיים,  ויכול ובית המשפט יקבע כי העצור יהיה משוחרר רק בפיקוח ערבים מתאימים ועם איזוק אלקטרוני.