עורך דין לצו קיום צוואה בראשון לציון

צוואה זו דרכו של אדם להביע את רצונותיו לאחר מותו בכל הנוגע לנכסיו מכל סוג שהוא, כאשר באמצעות הצוואה המוריש/המצווה מוריש אותם ליורשיו שאותם קבע מבעוד מועד בצוואה, נכסים אלו נקראים עיזבון המנוח והם הירושה של המנוח. ישנם אנשים שמחליטים שבצוואתם יהיו הוראות ותנאים לעניין זהות היורשים או אלה שיהיו במקום אותם יורשים שבמידה וחס ושלום אחד מהיורשים ילך לעולמו לפני המוריש. ישנה אפשרות להשאיר הוראות בצוואה על מנהל עיזבון תוך מתן הוראות ותנאים לעניין זהות מנהל העיזבון ודרך התנהלותו.
במקרים שאדם לא משאיר צוואה מתבצעת חלוקה של העיזבון שלו ליורשים על פי דין בהתאם לאמור בהוראות שבחוק הירושה. על אדם לקחת בחשבון שבמידה והוא לא ישאיר צוואה ההוראות שבחוק הירושה לא יעלו בקנה אחד עם רצונותיו , ועל כן חשוב מאוד להכין צוואה.
את הבקשה לצו קיום צוואה מגישים לרשם לענייני ירושה וישנה אפשרות להגיש בהסכמת היורשים הפוטנציאלים בבית הדין הרבני. האפשרות הנפוצה ביותר להגשת צו קיום צוואה הינה דרך הרשם לענייני ירושה הכפוף למשרד המשפטים.

על מנת להגיש צו קיום צוואה יש להצטייד במסמכים הנ"ל:

  1. צוואה מקורית.
  2. תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש.
  3. תעודת פטירה או הוכחת מוות של הזכאים על פי הצוואה שנפטרו לפני המוריש או אחריו.
  4. אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום לזכאים על פי הצוואה או
  5. אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי לזכאים על פי הצוואה.
  6. אישור על תשלום אגרה ודמי פרסום בעיתון.
  7. אם אחד מהזכאים על פי הצוואה מוותר על חלקו בעיזבון, יש לצרף העתק
    "תצהיר הסתלקות" חתום על ידי המסתלק ומאומת כדין על ידי עורך דין.

משרדו של עו"ד שחר גולדנברג מתמחה בענייני ירושה ומגיש בשם לקוחותיו בקשות לצו קיום צוואה.